Mobbepolitik

Sept. 2018

Mobbepolitik i Børnehuset Karmsten

Hensigtserklæring

I karmsten ønsker vi en arbejdsplads, hvor ansatte udviser hinanden respekt trods forskelligheder. Vi anser mobning for et fælles problem og et fælles ansvar. Vi ønsker at forebygge at mobning finder sted. Både medarbejdere og ledelse har et ansvar for at gribe ind, hvis mobning finder sted på arbejdspladsen.

Vores arbejdsplads skal i ord og handling vise, at mobning og anden negativ behandling af medarbejdere og ledere er uacceptabel.

Hvad er mobning?:

”En situation hvor en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid udsætter en anden person for handlinger, som denne opfatter sårende eller nedværdigende.
Godsindede drillerier mellem kollegaer eller enkeltstående konflikter mellem ligeværdige parter er ikke mobning. Handlinger bliver først til mobning, når personen, de rettes mod, ikke magter at forsvare sig mod dem.” (E.G. Mikkelsen, psykolog)

Mobning kan omfatte både fysisk og verbale (psykiske) angreb og udelukkelse af et fællesskab.
(Den store Danske Encyklopædi)

Håndtering af mobning i karmsten

• Vores arbejdsplads skal i ord og handling vise, at mobning og anden negativ behandling af medarbejdere og ledere er uacceptabel.
• Alle medarbejdere har pligt til at gribe ind, hvis mobning finder sted, eller i tilfælde hvor konflikter går over grænsen for acceptabel adfærd.
• Ved tilfælde af mobning kontaktes din nærmeste leder, AMR, TR eller anden person i institutionen, som du har tillid til.
• Forekomst af mobning skal tages op og behandles på udviklingsteamsmøder (ledelse, TR, AMR) eller anden relevant forum i institutionen.
• Der skal forefindes faste procedure for den praktiske håndtering af sager, herunder ansvar, kompetence og sanktioner.
• Det skal sikres, at vores arbejdsplads til stadighed er rustet til at varetage konflikt- og mobbesager i form af adgang til rådgivning internt eller eksterne af relevante personer.

Procedure

• Vedkommende der har fået det af vide, selv har overværet mobning eller selv er mobbeoffer, går til relevant person i institutionen (se håndtering)

Offeret

• Tal med nogen som kan gøre noget evt. en kollega du har tillid til
• Tal evt. med mobberen

Kollega/vidne

• Tag vedkommende alvorligt
• Tal/ lyt til vedkommende
• Hjælp vedkommende med at gå til rette instans Lederen

Lederen
• Lyt til medarbejderen
• Tag konflikten med de implicerede
• Vær synlig

Hvis du som kollega oplever eller har mistanke om mobning, er du ansvarlig/forpligtet til at gå videre til rette instans.

Vi har løbende fokus på trivslen generelt i vores institution, bl.a. gennem APV og medarbejderudviklingssamtaler. Derudover sikrer vi opfølgning på specifikke hændelser ved, at de personer der hjælper med at løse problemerne, er forpligtet til at følge op i forhold til medarbejderen og evt. også i sikkerhedsorganisationen.

Godkendt af bestyrelsen d. 2/10-18