Faglighed

Praksispædagogik i Karmsten

I Karmsten arbejder vi relationsorienteret, dvs. at vi i vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i det enkelte barn, dets behov for omsorg, samt alder- og udviklingsstadie. Vi arbejder ud fra at alle børn er forskellige, men at de skal udvikle sig sammen, hvilket gør sig gældende i hverdagens praksismål, samt i arbejdet med de pædagogiske læreplanstemaerne, som de pædagogiske aktiviteter er udarbejdet ud fra.
Især børnenes aldersforskel gør, at vi må arbejde ud fra det enkelte barns individuelle behov. De helt små vuggestuebørn har i højere grad brug for tryghed og nærvær, fremfor aktivitetstilbud baseret på læreplanstemaer. De har brug for én til én kontakt, og en tryg base, hvilket relationsdannelsen mellem barn og voksen afhænger af . I børnehaven udvides det sociale fællesskab, og kontakten mellem barn og voksen baseres på en verbal guidning. I det sidste år af barnets børnehavetid vil der være fokus på én til én kontakt mellem barn og voksen, men via en mere verbal udtryksform. Med andre ord bevæger vi os langsomt væk fra den nære fysiske kontakt, til en kontakt hvor der er større fokus på den verbale kommunikation.
I både vuggestue- og børnehaveafdeling arbejder vi afdelingsorienteret, og vi er derfor opsat på at hvert enkelt barn bliver tryg ved hele afdelingens personale, således at det ikke føler sig utryg når vi arbejder på tværs af stuerne. Dette fokus har stor betydning for hvorledes hverdagen forløber, for både barn, forældre og personale, da barnets trivsel ikke afhænger af om én bestemt voksen er på arbejde. At barnet kan danne en god tilknytning til de personer det omgives af hver dag, har stor betydning for dets udvikling
Efterhånden som barnet har opnået en tryg tilknytning til voksne, børn og huset, kan de deltage på lige fod med resten af børnegruppen i de planlagte aktiviteter. Vi kan med afsæt i vores kendskab og relation til barnet, arbejde med forventninger til barnet, så som når det skal lære at tage tøj af og på, og lære at spise selv. Disse forventninger til barnets selvhjulpenhed udvides især i børnehaven, hvor barnets renlighed også bliver et obligatorisk emne. I begge afdelinger er forventningerne til det enkelte barn baseret på alder og individuelle udviklingsstadier, således at forventningerne til barnet ikke er meget større end dets aldersmæssige udviklingsniveau og kompetencer. Vi møder barnet der hvor det er, og støtter dem videre i udviklingen og opnåelsen af kompetencer .
Når vi forventer noget af børnene, giver det dem tro på egne evner og lyst til at lære, det motiverer dem til at blive bedre. I begge afdelinger arbejder vi med barnets livsduelighed – gør dem klar til livet, hvilket vi også arbejder med på det sociale plan. Barnets sociale kompetencer har stor betydning for dets trivsel , derfor har vi stor fokus på børnenes sociale samspil og relationsdannelse til de andre børn. Vi hjælper og guider dem til at danne gode relationer til hinanden, både via planlagte aktiviteter på kryds og tværs af aldersgrupper og stuer, samt støtter børnenes legerelationer når de opstår.
Karmstens praksispædagogik går i alt din enkelthed ud på, at danne trygge, sociale, robuste og livsduelige børn.

Litteraturhenvisning:
Broström, S. (2016). Barnet i centrum: Pædagogik og relationer i vuggestue og dagpleje. Kbh.: Akademisk Forlag.
Bowlby, J. (1994). En sikker base: tilknytningsteoriens kliniske anvendelser. Frederiksberg: Det lille Forlag.
Vygotskij, Lev – Zonen for nærmeste udvikling (Teori)
Smith, L. (2003). Tilknytning og børns udvikling. Kbh.: Akademisk.